مجلاتمکتب تشیع


توقف انتشار


دوره انتشار: گاهنامه  

صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی 

مدیر مسئول: محمود تقی زاده داوری 

سردبیر: مجتبی فاضل


آرشیو نشریه: