مجلاترهیافتی نو در مدیریت آموزشی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول: دکتر عبادالله احمدی

سردبیر: دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیر اجرایی: دکتر عباس قلتاش

هیئت تحریریه: دکتر عبادالله احمدی، دکتر محمد رضا بهرنگی، دکتر نادر سلیمانی، دکتر سید علیرضا سیادت، دکتر شاپور امین شایان جهرمی، دکتر میر محمد عباس زاده، دکتر عباس قلتاش، دکتر محمد مزیدی، دکتر سیامک رضا مهجور، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، دکتر سیامک سامانی

وب سایت: http://jedu.miau.ac.ir

پست الکترونیک: edu@miau.ac.ir


آرشیو نشریه: