مجلاتپژوهش های تجربی حسابداری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)

مدیر مسئول: علی رحمانی 

سردبیر: ویدا مجتهد زاده 

مدیر داخلی: سید احمد خلیفه سلطانی 

هیئت تحریریه: احمد احمدپور، غلامرضا اسلامی بیدگلی، حمید پورجلالی، امید پورحیدری، رضوان حجازی، سید احمد خلیفه سلطانی، حسین سجادی، غلامرضا سلیمانی امیری، سید حسین علوی طبری، ویدا مجتهدزاده، ساسان مهرانی 

نشانی: تهران، یدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات،

تلفن:85692421(021)     فکس: 88212578(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: jera@alzahra.ac.ir 


آرشیو نشریه: