مجلاتفرآیند مدیریت و توسعه


این نشریه در گذشته با نام مدیریت و توسعه منتشر شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی

سردبیر: دکتر عباس منوریان

مدیر اجرایی: زهره پوربابایی

هیات تحریریه: دکتر میربهادرقلی آریانژاد، دکتر علی‌اصغر پورعزت، دکتر فرج‌اله رهنورد آهن، دکتر محمد صائبی، دکتر نادر قورچیان، دکتر عباس منوریان، دکتر ناصر میرسپاسی

نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره 6

تلفن: 26116904-021

وب سایت: http://www.jmdp.ir

پست الکترونیک: info@jmdp.ir


 آرشیو نشریه: