مجلاتمدیریت اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین علیه السلام

مدیر مسئول: دکتر ساسان زارع

سردبیر: دکتر سید محمد مقیمی

مدیر اجرایی: سعید حجازی فر

کارشناس اجرایی: حسن احمدی

هیئت تحریریه: سید حسین ابطحی علی محمد احمد وند مجتبی اسکندری محمد سعید تسلیمی بهروز دری اله مراد سیف علیرضا علی احمدی ابوالفضل محمدی سید محمد مقیمی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، بعد از پل استخر، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی

تلفن:  73828778(021)    فکس: 73828715(021)

وب سایت: http://journals.ihu.ac.ir

پست الکترونیک: imj@ihu.ac.ir


آرشیو نشریه: