مجلاتپژوهشنامه مدیریت تحول


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشنامه مدیریت تحول

مدیر مسئول: حبیب اله دعایی

سردبیر: سعید مرتضوی

مدیر اجرایی: فریبرز رحیم نیا

هیئت تحریریه: دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی دکتر بدرالدین اورعی یزدانی دکتر نسرین جزنی دکتر محمد رضا حمیدی زاده دکتر حبیب اله دعایی دکتر حسین رحمان سرشت دکتر حامدرضا طارقیان دکتر حسینعلی کوهستانی دکتر سعید مرتضوی دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

نشانی: مشهد مقدس- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر پژوهش نامه مدیریت تحول

تلفن: (051)38806309   فکس: 38829584(051)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: manage.r@um.ac.ir


آرشیو نشریه: