مجلاتپژوهشنامه مدیریت اجرایی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران

مدیر مسئول: دکترمهرداد مدهوشی

سردبیر: دکتر مهرداد مدهوشی

مدیر داخلی: مرضیه فرضی

هیئت تحریریه: دکتر عادل آذر، دکتر حسنعلی آقاجانی، دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دکتر حبیب اله دعایی، دکتر محمد رضا زالی، دکتر سید رضا سید جوادین، دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر سعید مرتضوی، دکتر محمد رضا مهرگان، دکتر محمود یحیی زاده فر، دکتر محمد نمازی

نشانی: بابلسر، بلوار  شهید ذوالفقاری،‌میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه ، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه

تلفکس: 35345415(011)  

وب سایت: http://jem.journals.umz.ac.ir


آرشیو نشریه: