مجلاتآموزش و توسعه منابع انسانی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

مدیر مسئول: اباصلت خراسانی

سردبیر: کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی: سمیه دانشمندی

هیئت تحریریه: اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه، حسین ابطحی، محمد حسن پرداختچی، علی تقی پورظهیر، ابراهیم صالحی عمران

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه سوم، اتاق

تلفن: 81032228(021)  

وب سایت: www.istd.ir  

پست الکترونیک:  istd.journal@gmail.com


آرشیو نشریه: