مجلاتجغرافیای سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: هادی اعظمی

سردبیر: محمد باقر قالیباف

مدیر اجرایی: محسن جان پرور

هیئت تحریریه: زهرا احمدی پور، جواد اطاعت، هادی اعظمی، محسن جان پرور، محسن خلیلی، هادی زرقانی، محمد باقر قالیباف، سید موسی پور موسوی

نشانی: مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله جغرافیای سیاسی

تلفن: 38806723(051)      فکس: 38794144(051)

وب سایت: http://pg.um.ac.ir


آرشیو نشریه: