مجلاتپژوهش های جغرافیایی


 توقف انتشار

از سال 1387 نشریه پژوهش های جغرافیایی به دو نشریه به نام های 1. پژوهش های جغرافیای طبیعی 2. پژوهش های جغرافیای انسانی تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه جغرافیا - دانشگاه تهران    

مدیر مسئول: دکتر سیدعلی بدری  

سردبیر: دکتر قاسم عزیزی 

مدیر اجرایی: مهران مقصودی 

وب سایت:  https://jrg.ut.ac.ir

 

 


آرشیو نشریه: