مجلاتپژوهش های جغرافیای طبیعی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: موسسه جغرافیا دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: مهران مقصودی

سردبیر: قاسم عزیزی

مدیر داخلی: ابوالقاسم گورابی

هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر قاسم عزیزی، دکتر سید کاظم علوی پناه، دکتر بهلول علیجانی، دکتر حسن لشکری، دکتر مجتبی یمانی، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر حسین محمدی، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر جهانگرد محمدی، دکتر محمدحسین رضائی مقدم

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، موسسه جغرافیا.

تلفکس: 61113681(021)

وب سایت: http://jphgr.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: