مجلات


برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت)


 


دوره انتشار:   فصلنامه

صاحب امتیاز:     دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 

مدیر مسئول:    دکتر علی شکور 

سردبیر:     دکتر سیروس شفقی 

مدیر اجرایی:    علی شمس الدینی   

هیات تحریریه:    دکتر حسن افراخته، دکتر حسن بیگ محمدی، دکتر شهریار خالدی، دکتر سید حسین ذوالنور، دکتر محمد رضا رضایی، دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر سیروس شفقی، دکتر علی شکور، دکتر مظفر صرافی، دکتر محمد حسن ضیاء توانا، دکتر سید نعمت الله موسوی، دکتر حسین نگارش    

نشانی:    مرودشت، کیلومتر 3 جاده ی تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله برنامه ریزی منطقه ای، کد پستی:7371113119.  تلفن: 9-3311150 (0728)    فکس: 3311172 (0728) 

پست الکترونیک:  jzpm_azad@yahoo.com 

وب سایت:    journals.miau.ac.ir/

آرشیو: