مجلات











تربیت اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سردبیر: دکتر محمد جعفر پاک‌سرشت

هیئت تحریریه: دکتر خسرو باقری، حجت‌الاسلام دکتر سعید بهشتی، دکتر حمیدرضا علوی، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر طیبه ماهروزاده، دکتر بهرام محسن‌پور، دکتر حسن ملکی

وب سایت: http://islamicedu.rihu.ac.ir


آرشیو نشریه: