مجلاتآموزه های قرآنی (الهیات و حقوق)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه 

سردبیر: دکتر سیدمحمد باقر حجتی 

مدیر اجرایی: محمدامین انسان 

هیئت تحریریه: دکتر جواد ایروانی، دکتر مرتضی ایروانی نجفی، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر حسن خرقانی، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر محمدعلی مهدوی راد، دکتر علی نصیری، دکتر حسن نقی زاده 

نشانی: مشهد، 461-91735 

تلفکس: 32230772(051)

وب سایت: http://www.aqr.ir

پست الکترونیک: razaviunmag@gmail.com 


آرشیو نشریه: