مجلاتپژوهشنامه علوی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: علی رضا میرزا محمد

سردبیر: علی رضا میرزا محمد

مدیر اجرایی: زهرا صادقی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419

وب سایت: http://alavi.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: majale1392@hotmail.com


آرشیو نشریه: