مجلاتعلوم قرآن و تفسیر معارج


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی

سردبیر: سید محسن میری

مدیر اجرایی: هادی یساقی

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، خ قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، اداره نشریات

تلفن: 37189231(025)    

وب سایت: http://maarij.isramags.ir

پست الکترونیک: isratasnim@chmail.iri


آرشیو نشریه: