مجلاتعلوم قرآن و حدیث


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردسی مشهد

سردبیر: سیدکاظم طباطبایی

مدیر اجرایی: حسین ذکاوتی زاده

هیئت تحریریه: دکتر مرتضی ایروانی، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر سیدکاظم طباطبایی، دکتر سیدرضا مؤدب، محمد علی مهدوی راد، دکتر فتح الله محمدی، محمد واعظ زاده خراسانی

نشانی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کدپستی 9177948955

تلفن:8803873(0511)     فکس: 8834909(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: tabatabaei@ferdowsi.um.ac.ir


آرشیو نشریه: