مجلاتحکمت سینوی (مشکوة النور)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

مدیر مسئول: دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

سردبیر: آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری

هیئت تحریریه: احمد احمدی ، رضا اکبری، محمد ایلخانی ، زهره توازیانی ، محسن جوادی، نجفقلی حبیبی، فاطمه صادق زاده قمصری ، منوچهر صانعی دره بیدی، حسین کلباسی، لطف الله نبوی

نشانی: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655

تلفن: 70-69-67-22131866(021)      فکس:22065437(021)

وب سایت: http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir


آرشیو نشریه: