مجلاتکتابهای اسلامی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع

سردبیر: امیرحسین شرافت

مدیر اجرایی: مهدی مرادی

نشانی: قم، بلوار شهید صدوقی، کوی 11، پلاک 72

تلفن: 6-32910705(025)    فکس: 32931356(025)

وب سایت: http://islamicdatabank.com

پست الکترونیک: amir.sherafat@gmail.com


آرشیو نشریه: