مجلاتحوزه


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  

مدیر مسئول: سیدعباس صالحی

سردبیر: مجتبی احمدی 

کارشناس تحریریه: عباس مخلصی 

نشانی: قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله 

تلفن: 37742158(025)    فکس:37116667(025)

پست الکترونیک: hoze.qom@gmail.com 


آرشیو نشریه: