مجلاتپژوهش های قرآنی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مدیر مسئول: دکتر سید عباس صالحی

هیئت تحریریه: محمد بهرامی، سید محمد حسینی، سیدمصطفی احمدزاده، محمد خامه گر

نشانی: ایران - استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان شهید رجایی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی - اداره کل پژوهش - گروه پژوهشی تفسیر و علوم قرآن

وب سایت: http://www.quran-p.com

پست الکترونیک: info@quran-p.com


آرشیو نشریه: