مجلاتبینات


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)

مدیر مسئول: محمد عبداللهیان 

سردبیر: محمد عبداللهیان 

مدیر داخلی: حسن اکبری 

نشانی: بلوار شهید محمد منتظری، کوچه شماره 8، پلاک12 ، موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع(
صندوق پستی: 167-37185

تلفن:37740559-37742010(025)     فکس:37739747(025)

وب سایت: http://www.maaref.ir

پست الکترونیک: info@maaref.ir


آرشیو نشریه: