مجلاتاخلاق وحیانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی

سردبیر: مسعود آذربایجانی

مدیر داخلی: هادی یساقی

هیئت تحریریه: احمد احمدی، احمد دیلمی، امیر خواص، حمید پارسانیا، علی شیروانی، محسن جوادی، محمد فنایی اشکوری، محمد محمدرضایی، مرتضی واعظ جوادی

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، خ قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، اداره نشریات

وب سایت: http://ethics.isramags.ir

پست الکترونیک: israethics@gmail.com


آرشیو نشریه: