مجلاتعرفان اسلامی(ادیان و عرفان)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور 

سردبیر: دکتر شهرام پازوکی 

مدیر داخلی: امیرحسین آریان 

هیئت تحریریه: دکتر محمد غلامرضایی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر قربان علمی، دکتر علی مهدی زاده شهری، دکتر سوسن آل رسول، دکتر تورج عقدایی، دکتر محمد حسین صائینی، دکتر علی اکبر افراسیاب پور 

نشانی: زنجان، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفکس: 33465890(024)

پست الکترونیک: erfanazu@yahoo.com


آرشیو نشریه: