مجلاتپژوهش حقوق کیفری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: حسنعلی مؤذن زادگان

سردبیر: حسین غلامی

مدیر داخلی: عبدالرسول هاشمی

هیئت تحریریه: محمدعلی اردبیلی، عباس زراعت، حسین غلامی، حسن مرادی، حسنعلی مؤذن زادگان، حسین میر محمد صادقی، علی حسین نجفی ابرند آبادی، بهزاد رضوی فرد

نشانی: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صندوق پستی: 14155-8477

تلفن: 44737615(021) فکس: 44737588(021)

وب سایت:http://jclr.atu.ac.ir

پست الکترونیک:soheilasaberi95@yahoo.com


آرشیو نشریه: