مجلاتپ‍ژوهشنامه حقوقی


 توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدیر مسئول: عیسی گلین مقدم
سردبیر: علی حسین نجفی ابرندآبادی 


آرشیو نشریه: