مجلاتتاریخ


 توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  

مدیر مسئول: علی شیخ الاسلامی

سردبیر: غلامحسین زرگری نژاد


آرشیو نشریه: