مجلاتنقدنامه تاریخ، باستان شناسی و هنر


بررسی و تحلیل بخشی از منابع درسی رشته های تاریخ، باستان شناسی و هنر دانشگاه ها


به کوشش: محمد سپهری / علی محمد ولوی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ویراستار: مهرنوش اکبرخانزاده

چاپ اول: سال 1389

 

 

 

 

 


آرشیو نقدنامه: