مجلاتجندی شاپور


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ  دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: مرضیه بهزادی

سردبیر: محمد حیدرزاده

مدیر اجرایی: محمد حیدرزاده

هیئت تحریریه: محمد افسری راد، دکتر علی بحرانی پور، دکتر شهرام جلیلیان، دکتر محمدرضا علم، دکتر بهادر قیم، سجاد کاظمی، دکتر رضا مشکسوار، دکتر چیو ئیهائو

نشانی: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر انجمن های علمی

وب سایت: www.scu-history.ir

پست الکترونیک: info@scu-history.ir


آرشیو نشریه: