مجلاتپیشینه


 توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: هسته علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران

مدیر مسئول: هدیه سعیدنیا

سردبیر: علی کالیراد


آرشیو نشریه: