مجلاتپیام بهارستان


متن پژوهی


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا مجیدی

سردبیر: کاظم آل رضا امیری

هیئت تحریریه: سید علی آل داود، سید محمد طباطبایی،  بهروز ایمانی، محمد کاظم رحمتی، رحمان مشتاق مهر

نشانی: تهران، میدان بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، کد پستی:1157613411  صندوق پستی تهران، 866-11365.

تلفن: 66964119(021)    فاکس: 66401429(021) 

وب سایت: www.ical.ir 

پست الکترونیک:  payam@ical.ir  

 


 آرشیو نشریه: