مجلاتآثار


 توقف انتشار 


 دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: شهرام زارع


آرشیو نشریه: