مجلاتاسناد بهارستان


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

مدیر مسئول: محمد رجبی

سردبیر: منصوره اتحادیه (نظام مافی)

معاون سردبیر و دبیر تحریریه: علی ططری

هیئت تحریریه: منصوره اتّحادیه (دانشیار تاریخ دانشگاه تهران)/ محمدعلی اکبری (دانشیار تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)/ مرتضی دهقان‌نژاد (دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان)/ علی‌اصغر سعیدی (دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران)/ علیرضا ملاّئی‌توانی (دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی)/ کیانوش کیانی هفت‌لنگ (استاد مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی)/ سهیلا ترابی‌فارسانی (استادیار تاریخ دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد)/ عمادالدین فیاضی (استادیار تاریخ دانشگاه آزاد واحد شهر ری)/ علی ططری (استادیار تاریخ دانشگاه علم و فرهنگ)

نشانی: تهران ـ میدان بهارستان ـ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

تلفن: 33137804(021)       فاکس: 33125515(021) 

وب سایتhttp://www.ical.ir

پست الکترونیک:  asnad@ical.ir


آرشیو نشریه: