مجلاتتحقیقات اسلامی


توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: سیدمصطفی میرسلیم 

مدیر مسئول: سیدمصطفی میرسلیم 

سردبیر: حسن فقیه عبداللهی  


آرشیو نشریه: