مجلاتفقه


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلام حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مدیر مسئول: عبدالرضا ایزدپناه

سردبیر: محمدحسن نجفی

مدیر اجرایی: سید محمود کریمی

هیئت تحریریه: یعقوبعلی برجی، محمد زروندی رحمانی، سیدعباس صالحی، سیف الله صرامی، احمد مبلغی، سید ضیاء مرتضوی، محمدصادق مزینانی، محمدحسن نجفی

نشانی: قم، میدان شهدا، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله فقه

تلفن:37742158(025)     فکس: 37742159(025)

پست الکترونیک: feqh.osul@gmail.com 


آرشیو نشریه: