مجلاتفقه و حقوق خانواده (ندای صادق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی

سردبیر: دکتر محمد علی اردبیلی

مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری

هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر سید محمد حسینی، دکتر فریبا حاجی علی، فائزه عظیم زاده اردبیلی، حسین مهرپور محمدآبادی، علیرضا فیض، حسین میرمحمد صادقی، سید مصطفی محقق احمد آبادی

نشانی: تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

تلفن: 70-69-67-22131866  (021)     فکس: 22065437

وب سایت: http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir


آرشیو نشریه: