مجلاتپژوهش های علم و دین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: حمیدرضا آیت اللهی

سردبیر: عبدالرزاق حسامی‌فر

مدیر اجرایی: امیر اعتمادی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی(  64 غربی) کد پستی 74681-14377، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر نشریات ، مجله پژوهش های علم و دین.

تلفن: 88036320(021)   

وب سایت: http://elmodin.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: elmodin@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: