مجلاتتحقیقات فرهنگی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و احتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
مدیر مسئول: حسین ابراهیم آبادی
سردبیر: سعید رضا عاملی

مدیر داخلی: رضا صمیم

هیئت تحریریه :سیدمحمد مرندی، فرامرز رفیع پور، ویلیام کلمن، جان آرت شولت، سومان گوپتا، علی بهداد، محمدباقر خرمشاد، علی اکبر علیخانی، یوسف اباذری، محمدسعید ذکایی، حسن بشیر، محمد رضایی

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد( گلستان یکم)، شماره 124، مجه تحقیقات فرهنگی.

تلفن: 22570666 ، 22570777 (021)  

وب سایت: http://ijcr.ir/
پست الکترونیک: ijcr4321@gmail.com


آرشیو نشریه: