مجلاتروابط عمومی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روابط عمومی ایران

مدیر مسئول: جواد قاسمی

 سردبیر: جواد قاسمی

نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان میلاد، کوچه میلاد 6، پلاک1

تلفن:88579727(021) نمابر:88579726(021)

وب سایت:  http://prsir.org

پست الکترونیک: publicrelations.mag@gmail.com


آرشیو نشریه: