مجلاترفاه اجتماعی


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه پژوهشی رفاه اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی

 سردبیر: دکتر حسن رفیعی

مدیر اجرایی : مهیندخت جوان نشان

نشانی: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شناسه پستی: 1985713834

تلفکس: 22180067(021)

وب سایت:  http://refahj.uswr.ac.ir

پست الکترونیک: faslname.refah@uswr.ac.ir


آرشیو نشریه: