مجلاتراهبرد فرهنگ


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دبیرخانه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی

مدیر مسئول: محمدرضا مخبر دزفولی

 سردبیر: محمدرضا مخبر دزفولی

مدیر اجرایی : ابوذر حسامپور

هیات تحریریه: مهدی صفاردستگردی، رو حالله فرهادی، امیر محمدی

نشانی: تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین خیابان انقلاب اسلامی و خیابان بزرگمهر، ساختمان شماره 101 دبیرخانه شورا یعالی انقلاب فرهنگی

تلفکس: 66463651(021)

وب سایت:  http://www.jsfc.ir/

پست الکترونیک: rahbordfarhang@iranculture.info


آرشیو نشریه: