مجلاتجمعیت


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رحمانی

 سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی

هیات تحریریه: دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر حبیب اله زنجانى، دکتر سید محمد سید میرزایى، دکتر محمد میرزایى، دکتر محمد تقى شیخى، دکتر احمد کتابى، دکتر محمدجواد محمودى، دکترحسن سرائى، دکتر کوروش مهرتاش

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی)ره) ، شماره 184 ، کد پستی11137719411، سازمان ثبت احوال کشور

تلفن:66705959 -60902474 (021) فکس: 66705959(021)

وب سایت:  https://www.sabteahval.ir

پست الکترونیک: Nocr12@sabteahval.ir


آرشیو نشریه: