مجلاتپژوهشکده


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران

سردبیر: منوچهر محسنی

مدیر داخلی: فاطمه مکداول


آرشیو نشریه: