مجلاتبررسی مسائل اجتماعی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جمشیدیها
سردبیر: دکتر علیرضا محسنی تبریزی
مدیر داخلی: دکتر سید هادی مرجائی
هیئت تحریریه: دکتر محمد حسین پناهی، دکتر محمود قاضی طباطبایی، دکتر سعید معیدفر، دکتر حمید عبدالهیان، دکتر ابوعلی ودادهیر

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، پل نصر(گیشا)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کدپستی 1411713118.

تلفن: 88025917 (021)  

وب سایت: ijsp.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: