مجلاتجامعه شناسی کاربردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:  دکتر سید علی هاشمیان فر

سردبیر: دکتر علی ربانی
مدیر اجرایی: نیلوفر محمد طاهری
هیئت تحریریه: دکتر محمد تقی ایمان، دکتر حسین بنی فاطمه، دکتر پدرام خسرو نژاد، دکتر علی ربانی، دکتر محمود شارع پور، دکتر وحید قاسمی، دکتر موسی عنبری، دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر بهجت یزدخواستی

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهشی و فناوری، طبقه دوم

تلفن: 7932175 (0311)   فکس: 7932177 (0311) 

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/
پست الکترونیک:  n.mohammadtaheri@staf.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: