مجلاتجامعه شناسی آموزش و پرورش ایران


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

مدیر مسئول: دکتر حسین دهقان

سردبیر: دکتر سوسن باستانی

هیئت تحریریه: غلامعباس توسلی، علی اصغر سعیدی، فیض الله نوروزی، غلامرضا غفاری، محمود شارع پور، احمد فیروز ابادی، هما زنجانی، مرضیه موسوی، مهناز آزاده

وب سایت: http://www.iase-jrn.ir

پست الکترونیک: iaseoffice@gmail.com


آرشیو نشریه: