مجلات


علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)


علوم اجتماعی(علوم انسانی)


درجه علمی:          علمی - پژوهشی
دوره انتشار:           فصلنامه
صاحب امتیاز:        دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  
مدیر مسئول:          دکتر حسین بهروان
سردبیر:                  دکتر رامپور صدر نبوی
هیئت تحریریه:     دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر حسین بهروان، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر داریوش حیدری، دکتر سید محمد سید میرزائی، دکتر علی اصغر سیلانیان طوسی، دکتر محمد تقی شیخی، دکتر رامپور صدر نبوی، دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، دکترمحمد مظلوم خراسانی، دکتر منصور وثوقی
نشانی:      مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی،کدپستی 9177948955. تلفن: 33-8796829 (0511)   فکس: 8794144 (0511) 
وب سایت:             jm.um.ac.ir/ 
پست الکترونیک:                 jss@ferdowsi.um.ac.ir 
آرشیو نشریه: