مجلاترسانه


 


رتبه علمی: علمی  ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول: محمد سلطانی فر

 سردبیر: محمد سلطانی فر

هیات تحریریه: دکتر حسام الدین آشنا، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر ناصر باهنر، دکتر محمدجعفر جوادی، دکتر علی ربیعی، دکتر محمد سلطانی فر، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر وحید عقیلی، دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر یحیی کمالی پور، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر حمید مولانا، دکتر محمدهادی همایون

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شمارة 11 ، طبقة دوم. صندوق پستی1587 6533

تلفکس: 88733772(021)

وب سایت:  http://www.rasaneh.org

پست الکترونیک: Faslnameh@farhang.gov.ir


آرشیو نشریه: