مجلاترشد آموزش علوم اجتماعی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

مدیر مسئول: محمد ناصری

 سردبیر: فریبرز بیات

هیات تحریریه: فاطمه جواهری، غلامرضا حمیدزاده، حسین دهقان، محمد سعید ذکایی، لطیف عیوضی، ناهید فلاحیان، پری مسلمی پور لامی، فریبرز بیات

نشانی: تهران، صندوق پستی 179/16595 (فصل‌نامه رشد آموزش علوم اجتماعی)

تلفن: 88344757(021)

وب سایت:  http://www.roshdmag.ir

پست الکترونیک: ejtemaie@roshdmag.ir


آرشیو نشریه: