مجلاتدین و ارتباطات


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)  

مدیر مسئول: دکتر محمد سعید مهدوی کنی

 سردبیر: دکتر حسن بشیر

مدیر داخلی: محمد صادق نصراللهی

هیات تحریریه: دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر رضا اکبری، دکتر ناصر باهنر، دکتر محمود تقی زاده داوری، دکتر سید حسن حسینی سروری، دکتر محسن الویری، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر مسعود کوثری، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر محمد هادی همایون

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران ، پل مدیریت ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مرکز تحقیقات ، اداره نشریات،مجله نامه صادق

تلفن: 88094913(021)

وب سایت:  http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/

پست الکترونیک: msadegh.nasrollahi@mail.com 


آرشیو نشریه: